Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana – ko, kada i gde

Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana propisana je u članu 83. Krivičnog zakonika (KZ). Koji su uslovi za izricanje ove mere, gde se i kako izvršava, koliko može trajati i koje su sankcije zbog njenog nepoštovanja?

mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana
Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Šta je mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Ova mera spada u grupu mera medicinskog karaktera. Opšta svrha propisivanja ove mere, kao i ostalih mera bezbednosti, je da se otklone stanja ili uslovi koji mogu biti od uticaja da učinilac ubuduće ne vrši krivična dela.

Ko izriče meru bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Ovu meru izriče sud u krivičnom postupku kada se za to steknu zakonom propisani uslovi.

Koji su uslovi za izricanje mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Uslovi za izricanje mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana su da je :

  • učinilac izvršio krivično delo usled zavisnosti od upotrebe opojnih droga i
  • da kod njega postoji ozbiljna opasnost da će usled ove zavisnosti i dalje da vrši krivična dela.

Kako se utvrđuje ispunjenost uslova za izricanje mere obaveznog lečenja narkomana

Ocenu da li je okrivljeni izvršio krivično delo usled zavisnosti od upotrebe opojnih droga i da li postoji ozbiljna opasnost da će usled ove zavisnosti i dalje vršiti krivična dela, daje po naredbi tužilaštva ili suda lekar neuropsihijatrijske specijalnosti. Ova ocena se daje u formi nalaza i mišljenja veštaka. Tom prilikom veštak obavlja razgovor sa okrivljenim, kako na okolnosti izvršenja konkretnog krivičnog dela tako i na okolnosti konzumiranja opojnih droga. Veštak razmatra relevantnu medicinsku dokumentaciju i ujedno vrši procenu aktuelnog psihičkog stanja bazičnih karakternih crta ličnosti učinioca (psihološka eksploracija). Nakon prikupljenih podataka veštak daje odgovor na sledeća pitanja.

Da li je okrivljeni uračunljiv

Na osnovu utvrđenih podataka veštak iznosi mišljenje da li je okrivljeni osoba prosečnih, natprosečnih ili ispod prosečnih intelektualnih sposobnosti, kao i da li je u vreme izvršenja konkretnog krivičnog dela bio uračunljiv.

Ukoliko se utvrdi da je okrivljeni neuračunljiv, veštak utvrđuje čime je neuračunljivost prouzrokovana, odnosno da li se radi o skrivljenoj neuračunljivosti usled upotrebe droge i/ili alkohola ili je u pitanju neka duševna bolest, privremena duševna poremećenost, zaostali duševni razvoj ili druga teža duševna poremećenost. Kod utvrđivanja neuračunljivosti veštak će ceniti i da li je njegova uračunljivost bila potpuno ili delimično isključena.

Da li je okrivljeni zavistan od upotrebe opojnih droga

Veštak utvrđuje i da li je okrivljeni zavistan od upotrebe opojnih droga te da li je konkretno krivično delo izvršio usled zavisnosti od upotrebe opojnih droga. (recimo, neko krivično delo protiv imovine kako bi time pribavio novac za kupovinu droge).

Da li kod okrivljenog postoji ozbiljna opasnost da dalje vrši krivična dela

Veštak će takođe utvrđivati i dati mišljenje i da li kod okrivljenog postoji ozbiljna opasnost da će usled ove zavisnosti i dalje vršiti krivična dela (npr. nije u stabilnoj apstinenciji, ranije izrečena mera lečenja nije dala adekvatne rezultate, učestalo vršenje krivičnih dela i sl.).

Ukoliko su odgovori na poslednja dva pitanja potvrdni sud obično izriče meru bezbednosti obavezno lečenje narkomana.

Gde se sprovodi mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Gde će se učinilac lečiti zavisi od toga da li mu je izrečena kazna ili mera upozorenja ( uslovna osuda ili sudska opomena), kao i od toga koja kazna i mera upozorenja su mu izrečene.

Sprovođenje mere uz kaznu

Ako je učinilac osuđen na kaznu zatvora, mera obaveznog lečenja narkomana sprovodi se isključivo u zavodu za izvršenje kazne ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi. Najčešće se ova mera izrečena uz kaznu zatvora sprovodi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.

U slučaju da je učiniocu izrečena novčana kazna prema njemu se izriče mera lečenja otvorenog tipa, što znači da se lečenje odvija na slobodi.

Sprovođenje mere uz uslovnu osudu i sudsku opomenu

Kao i kod novčane kazne, kod mera upozorenja ili oslobođanja od kazne, učiniocu se izriče mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana na slobodi. To znači da se lečenje odvija tako što lice kome je izre;ena ova mera, sa slobode, povremeno odlazi na preglede i kontrole u odgovarajućoj zdavstenoj ustanovi.

Koliko traje mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Koliko dugo će se lice kome je izrečena ova mera lečiti zavisi od potrebe za lečenjem, odnosno dok se ne odvikne od upotrebe opojnih droga. To znači da kada je izrečena uz kaznu zatvora ova mera može trajati i duže od vremena izrečene kazne zatvora.

Međutim, od ovog pravila o trajanju mere do izlečenja, zakonikom je propisan izuzetak. Bez obzira da li postoji potreba za lečenjem izvršioca i bez obzira na dužinu izrečene kazne zatvora, mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana ne može trajati duže od tri godine. Isto važi i u sitaciji kada se mera izvršava na slobodi.

Koje su posledice nepodvrgavanja lečenju

Ako se učinilac, bez opravdanih razloga, ne podvrgne lečenju na slobodi ili lečenje samovoljno napusti, sud će odrediti da se mera prinudno izvrši u odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi. I u ovom slučaju, sa prekidima ili u kontinuitetu, ova mera ne može trajati duže od tri godine.

Uračunavanje mere u kaznu zatvora

Vreme provedeno u ustanovi za lečenje uračunava se u kaznu zatvora. Uračunavanje vremena provedenog na lečenju u kaznu zatvora dovodi do situacija da osuđeni insistiraju na tome da se nisu odvikli od upotrebe opojnih droga i da bi upućivanjem da ostatak kazne izdrže u zatvorskoj ustanovi došli u iskušenje da opet posegnu za upotrebom droge. Međutim, stav osuđenog o sopstvenom izlečenju je bez uticaja. Odluka o obustavi ili nastavku sprovođenja mere donosi se isključivo na osnovu pribavljenog nalaza i mišljenja veštaka.

Da li se može odložiti izvršenje mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

U praksi se dešava da osuđeni podnose molbe za odlaganje početka izvršenje mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana. Međutim, treba reći da mere bezbednosti predstavljaju različitu vrstu krivičnih sankcija, sa različitom svrhom, od kazni. Kako je Zakon o izvršenju krivičnih sankcija predvideo uslove i postupak odlaganja kazne zatvora, ne predviđajući uopšte mogućnost odlaganja bilo koje mere bezbednosti, to sud molbe osuđenih odbacuje. Istovremeno sud nalaže da se prvo upute na izvršenje ove mere da bi nakon njenog izvršenja eventualno bili upućeni na izdržavanje kazne zatvora.

Zaključak

Vršenje krivičnih dela često se javlja kao posledica zavisnosti od upotrebe droge. Kako bi zavisnici došli do droge najčešće vrše krivična dela protiv imovine. Pored ovih krivičnih dela pod uticajem droge zavisnice vrše i druga dela kao što su krivična dela protiv života i tela ili protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Izricanje i adekvatno sprovođenje ove mere ključno je za okrivljene da se poprave i integrišu u društvo. Međutim, važno je naglasiti da se pristup u borbi prtiv kriminaliteta ne sme ograničiti samo na kaznene mere nakon izvršenja krivičnih dela. Nužno je sprovoditi i preventivne, edukativne, i terapijske strategije radi smanjenja broja zavisnika čime će se smanjiti i broj krivičnih dela.

Postizanje ravnoteže između sigurnosti zajednice i pružanja podrške i rehabilitacije zavisnicima predstavlja izazov, ali je veoma važno za društvo. Multidisciplinarni pristup, saradnja između različitih sektora društva, i kontinuirano prilagođavanje strategija u skladu sa aktuelnim trendovima ključni su za smanjenje broja zavisnika pa i kriminaliteta. Ova borba zahteva trajnu posvećenost kako bi se stvorilo sigurno i podržavajuće okruženje koje će pomoći zavisnicima da se vrate na pravi put.

One thought on “Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana – ko, kada i gde

  1. Pingback: Javni tužilac Nebojša Stanković - MOJA PRAVA