Ko snosi troškove krivičnog postupka, šta je siromaško pravo

Ko snosi troškove krivičnog postupka? Ovo pitanje postavlja sebi svaki učesnik u krivičnom postupku. Gotovo svaki okrivljeni, oštećeni ili svedok koji ima troškove u vezi sa krivičnim postupkom želi da zna ko će, kada i kako na kraju te troškove snositi. Da krenemo od troškova okrivljenog.

Ko snosi troškove krivičnog postupka
Ko snosi troškove krivičnog postupka

Ko snosi troškove krivičnog postupka okrivljenog

Odgovor na ovo pitanje zahteva postavljanje još dva pitanja. Ko plaća troškove tokom trajanja postupka i ko će konačno snositi troškove nastale tokom postupka.

Troškove tokom trajanja postupka koji se tiču angažovanja branioca odnosno advokata okrivljenog može plaćati sam okrivljeni ili organ postupka. To zavisi najpre od želje okrivljenog. Ukoliko okrivljeni želi da ga brani advokat koga on izabere može ga uvek i u svakoj fazi postupka angažovati. Sa izabranim braniocem okrivljeni se dogovara oko plaćanja usluga zastupanja tokom trajanja postupka. Ko će ove troškove konačno snositi zavisi od ishoda postupka.

Jednog ili više branilaca može izabrati i punomoćjem ovlastiti sam okrivljeni. Međutim, to mogu učiniti i njegov zakonski zastupnik, bračni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji, usvojitelj, usvojenik, brat, sestra, hranitelj i lice sa kojim okrivljeni živi u vanbračnoj ili kakvoj drugoj trajnoj zajednici života, osim ako se tome okrivljeni izričito protivi. Okrivljeni može dati braniocu i usmeno punomoćje izjavom na zapisnik kod organa postupka.

U nekim slučajevima postoji mogućnost da organ postupka postavi okrivljenom branioca po službenoj dužnosti. To je slučaj kada je po zakonu obavezna odbrana ili kada se okrivljenom prizna siromaško pravo.

Obavezna odbrana u krivičnom postupku

Ako se postupak vodi zbog krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna – od prvog saslušanja, pa do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka okrivljeni mora imati branioca. U tom slučaju okrivljeni može angažovati izabranog branioca ili prepustiti organu postupka da mu postavi branioca po službenoj dužnosti. Branioca po službenoj dužnosti rešenjem postavlja predsednik suda pred kojim se vodi postupak po redosledu sa spiska advokata koji dostavlja nadležna advokatska komora. Određene troškove postupka postavljenog branioca po službenoj dužnosti unapred će isplatiti sud. U odluci kojom se okončava postupak odlučiće se ko će ih konačno snositi. Ukoliko okrivljeni bude pravnosnažno oglašen krivim sud će odrediti da je okrivljeni dužan da naknadi ove troškove krivičnog postupka sudu. Ukoliko okrivljeni bude oslobođen od optužbe sud će odlučiti da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda oni će i konačno pasti na teret suda.

Kada se krivični postupak vodi zbog krivičnog dela za koje je propisana kazna ispod osam godina okrivljeni se može braniti sam ili uz stručnu pomoć branioca – advokata. U ovom slučaju ne postoji obaveza okrivljenog da ima branioca. Ako okrivljeni želi branioca mora ga sam angažovati i sa njim se dogovoriti oko načina plaćanja.

Siromaško pravo

Okrivljenom koji prema svom imovinskom stanju ne može da plati nagradu i troškove branioca, postaviće se na njegov zahtev branilac iako ne postoje razlozi za obaveznu odbranu. Uslov da sud prihvati ovaj zahtev okrivljenog je da se krivični postupak vodi za krivično delo za koje se može izreći kazna zatvora preko tri godine ili ako to nalažu razlozi pravičnosti. U tom slučaju, troškovi odbrane padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Zaključuje se da organ postupka ne može postaviti branioca okrivljenom samo u slučaju kada se postupak vodi zbog krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora ispod tri godine.

Zaprećena kazna za krivično delo zbog kojeg se vodi krivični postupak navedeno je u posebnom delu Krivičnog zakonika kod svakog pojedinačnog krivičnog dela.

Troškovi postupka kod odlaganja krivičnog gonjenja

Zanimljivo je spomenuti i sitaciju kada dođe do odbacivanja krivične prijave usled odlaganja krivičnog gonjenja. I ovde se često postavlja pitanje ko će snositi do tada nastale troškove povodom krivičnog postupka. Odgovor na pitanje šta je oportunitet i ko snosi troškove postupka u tom slučaju možete pročitati ovde.

Ko konačno snosi troškove krivičnog postupka

Ko će konačno snositi troškove krivičnog postupka zavisi od ishoda tog postupka. Kad se obustavi krivični postupak ili se optužba odbije ili se okrivljeni oslobodi od optužbe, izreći će se u rešenju, odnosno presudi da troškovi krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tač. 1) do 6) Zakonika o krivičnom postupku, nužni izdaci okrivljenog i nužni izdaci i nagrada branioca i punomoćnika (član 103. stav 3.), kao i nagrada veštaka i stručnog savetnika, padaju na teret budžetskih sredstava suda. To znači da oni troškovi koje su isplatili organi potupka konačno snose ti organi. Njima ti troškovi neće biti nadoknađeni. U ovom slučaju ne samo da okrivljeni neće biti dužan da plaća troškove drugih učesnika u postupka već će okrivljenom iz budžetskih sredstava biti isplaćeni troškovi koje je imao.

Ukoliko okrivljeni bude pravnosnažno oglašen krivim sud će odrediti da je okrivljeni dužan da naknadi troškove krivičnog postupka. To znači da će u tom slučaju konačno okrivljeni snositi troškove koje je sam imao za svoju odbranu ali i troškove drugiih učenika u postupku kao što su troškovi oštećenog, veštaka, svedoka i dr.

Troškovi krivičnog postupka

Šta sve obuhvataju troškovi krivičnog postupka propisano je članom 261 Zakonika o krivičnom postupku. Zakon propisuje da su troškovi krivičnog postupka izdaci učinjeni povodom postupka od njegovog pokretanja do njegovog završetka.

Troškovi krivičnog postupka prema navedenim odredbama zakona obuhvataju:

  • troškove za svedoke, veštake, stručne savetnike, prevodioce, tumače i stručna lica i troškove uviđaja;
  • troškove prevoza okrivljenog;
  • izdatke za dovođenje okrivljenog;
  • putne troškove službenih lica;
  • troškove lečenja okrivljenog za vreme dok se nalazi u pritvoru, kao i troškove porođaja, osim troškova koji se naplaćuju iz fonda za zdravstveno osiguranje;
  • troškove tehničkog pregleda vozila, analize uzoraka (čl. 140. do 142.) i prevoza leša do mesta obdukcije;
  • nagradu veštaku, nagradu stručnom savetniku, nagradu prevodiocu, nagradu tumaču, nagradu i nužne izdatke branioca, nužne izdatke privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca i njihovih zakonskih zastupnika, kao i nagradu i nužne izdatke njihovih punomoćnika;
  • nužne izdatke oštećenog i njegovog zakonskog zastupnika, kao i nagradu i nužne izdatke njegovog punomoćnika;
  • paušalni iznos, za troškove koji nisu obuhvaćeni tač. 1) do 8) ovog stava.

Koliki će na kraju biti ukupan iznos troškova ponajviše zavisiti od dužine trajanja postupka, kao i od krivičnog dela zbog kojeg se vodi postupak odnosno težine zaprećene kazne. Troškovi i nagrada branioca i punomoćnika – advokata priznaju se prema Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

Iz tabele ispod može se, prema zaprećenoj kazni za krivično delo, izračunati koliki su troškovi krivičnog postupka za svaki pristup branioca odnosno punomoćnika. Razlikuju se iznosi po održanim i neodržanim glavnim pretresima kao i za sve druge radnje koje preduzimaju tokom postupka.

U slučaju kada sud odluči da troškovi postupka padaju na treret budžetskih sredstava suda, okrivljenom se priznaju toškovi postupka prema dole navedenoj tabeli. U tom slučaju nije važno kakav je dogovor okrivljeni imao sa izabranim braniocem. NIje važno ni da li ga je plaćao i koliko. Navedeni troškovi postupa pripadaju i dosuđuju se okrivljenom a ne njegovom braniocu.

Ukoliko sud odluči da je okrivljeni dužan da naknadi troškove krivičnog postupka, a imao je postavljenog branioca po službenoj dužnosti iznos koji će biti dužan da plati sudu se razlikuje. Okrivljeni će biti dužan da plati 50 % odnosno polovinu od iznosa navedenih u tabelarnom prikazu tarife.

ADVOKATSKA TARIFA – TABELARNI PRIKAZ NAGRADA SA ZAPOČETIM SATOM PO NOVOJ TARIFI U PRIMENI OD 03.06. 2023.GODINE

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELOODBRANA
okrivljenog u
pretkrivičnom
predistražnom
i istražnom
postupku, na
glavnom pretresu i na
sednici veća;
ZASTUPANJE
privatnog
tužioca,
oštećenog kao
tužioca;
maloletnog lica
kao oštećenog,
razgovor sa
okrivljenim
koji je lišen
slobode ili se
nalazi u pritvoru, ili
mu je izrečena
mera zabrane
napuštanja
stana ili se
nalazi u zatvoru ili drugoj ustanovi za
izvršenje
krivičnih
sankcija,
prisustvovanje
veštačenju,
uviđaju, pretres
pred drugostepenom
sudom ili
organom kao i
svim ostalim
radnjama suda
ili organa koje
se održavaju u
zgradi ili van
zgrade suda ili
organa.
ZASTUPANJE
oštećenog,
neodržana
procesna
radnju u
pretkrivičnom
predistražnom
i istražnom
postupku,
neodržan
glavni pretres ili sednica veća,
Prijem rešenja o zadržavanju –
50%
SASTAV krivične prijave, privatne tužbe, predl. zapreduzimanje
dokaz.radnji, predlog za pokretanje postupka prema maloletniku, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice,– optužnice,optužnog predloga, odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismene odbrane, podnesci u postupcima u vezi sa privremenim ili trajnim oduzimanjem imovinske koristi koja je proistekla iz krivičnog dela, obrazloženi podnesak kojima se ukazuje na činjenice koje govore u prilog odbrani, molbe radi odlaganja izvršenja kazne zatvora, predlog za izvršenje kazne zatvora bez
napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje, molbe za uslovni otpust, tužbe za sudsku zaštitu povrede prava osuđenog lica, zahtev za rehabilitaciju, podnesak u postupku za ekstradiciju okrivljenog, zaht.em Ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi postizanja sporazuma o postojanju štete i
naknadi iste, izjašnjenje na veštačenje, zahtev za naknadu troškova; -žalbe protiv rešenja o zadržavanju, žalbe protiv rešenja o određivanju ili produženju pritvora, žalbe protiv rešenja o produženju zabrane
napuštanja mesta boravka, žalbe protiv rešenja o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne, odgovor
na žalbu, žalbe protiv posebnog rešenja o izdvajanju dokaza, žalbe protiv rešenja o troškovima postupka,
žalbe oštećenog, odgovovor na zahtev za ponavljanje krivičivičnog postupka, molbe za pomilovanje.
PRAVNI LEK
žalbe protiv
rešenja o potvrđivanju
optužnice,
žalbe protiv
presude, žalbe
protiv rešenja
kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera, žalbe protiv rešenja o privremenom ili trajnom oduzimanju
imovinske koristi
proistekle iz
krivičnog dela,
žalbe protiv
rešenja o suđenju
u odsustvu,
žalbe na
odluke u
postupcima
međunarodne
pravne pomoći,
zahtev za
ponavljanje
krivičnog
postupka, zahtev
za zaštitu
zakonitosti,
žalba protiv
rešenja o
ekstradiciji,
ustavne žalbe.
OSTALI PODNESCI
do 3 god.31.500,00 18.000,00 27.000,0054.000,00 13.500,00
preko 3 do 538.250,00 21.375,00 33.750,00 67.500,0016.875,00
preko 5 do 1049.500,00 27.000,00 45.000,0090.000,00 22.500,00
preko 10 do 1572.000,00 38.250,0067.500,00135.000,00 33.750,00
preko 15 god.94.500,00 49.500,00 90.000,00 180.000,00 45.000,00
od 40 godina,
od 30 do
40 godina i
doživotni zatvor
117.000,00 60.750,00 112.500,00 225.000,0056.250,00
Ko snosi troškove krivičnog postupka

Pored nagrade i naknade za rad advokata tokom postupka mogu nastati i drugi troškovi čiji iznos i način obračuna su regulisani Pravilnikom o naknadi troškova u sudskim postupcima. Ovim pravilnikom regulisani su uslovi za naknadu i visina naknade troškova koji u sudskim postupcima pripadaju svedoku, veštaku, stručnom savetniku, prevodiocu, tumaču i stručnom licu; nagrada veštaku, stručnom savetniku, prevodiocu, tumaču i stručnom licu; kao i naknada troškova privatnom tužiocu, oštećenom kao tužiocu, oštećenom i okrivljenom u krivičnom postupku. Ovaj Pravilnik možete pročitati ovde.

Ukoliko je bilo ovih troškova okrivljeni koji je oglašen krivim biće dužan i ove troškove da naknadi.

Zaključak je da okrivljeni ne treba da štedi za svoju odbranu. Ukoliko je u mogućnosti, treba da obezbedi sebi kvalitetnu i stručnu odbranu. Kada bude oslobođen optužbe troškove koje je imao biće mu nadoknađeni. Ukoliko je pak procena da su velike šanse da se postupak okonča osuđujućom presudom treba razmisli o tome da se postupak okonča sa što manje troškova.

One thought on “Ko snosi troškove krivičnog postupka, šta je siromaško pravo

  1. Pingback: Kućni zatvor bez elektronskog nadzora -molba za kućni zatvor