Kućni zatvor bez elektronskog nadzora -molba za kućni zatvor

Kućni zatvor bez elektronskog nadzora je jedan od načina izdržavanja kazne zatvora. U praksi se kućni zatvor bez elektronskog nadzora ređe izriče nego kućni zatvor uz primenu elektronksog nadzora. Kada sud ipak može odrediti da se kućni zatvor izvršava bez elektronskog nadzora?

kućni zatvor bez elektronskog nadzora
Kućni zatvor bez elektronskog nadzora

Kada se izdržava kućni zatvor bez elektronskog nadzora

Da li će se kazna zatvora izdržavati sa ili bez primene elektronskog nadzora? To zavisi od toga šta je navedeno u sudskoj presudi. Da bi se kazna kućnog zatvora izdržavala bez primene elektronskog nadzora to mora izričito da stoji u sudskoj presudi. Osim toga to je moguže i kada u presudi nije navedeno da će se izvršavati sa elektronskim nadzorom.

Ako je sud u svojoj presudi naveo da se kazna kućnog zatvora izdržava uz primenu elektronskog nadzora pa se utvrdi da za to ne postoje tehničke mogućnosti sud će naložiti da se kazna izvrši bez primene elektronskog nadzora. Treba napomenuti da je ranije bilo potrebno da se u prostorijama u kojima se izdržava kazna zatvora nalazi fiksi telefon. Međutim, sada je moguće izvršenje kazne kućnog zatvora uz primenu elektronskog nadzora i kada osuđeni poseduje mobilni telefon. Jedini slučaj kada nije tehnički moguće izvršiti kaznu kućnog zatvora uz primenu elektronskog nadzora je kada u prostorijama u kojima osuđeni stanuje nema signala za mobilne oparatere.

Bez obzira na to da li postoje ili ne postoje tehnički uslovi za primenu elektronskog nadzora sud može odrediti da se kućni zatvor izvrši bez elektronskog nadzora.

Gde se izdržava kućni zatvor

Pod prostorijama u kojima osuđeni stanuje, smatra se kuća ili stan u kome osuđeni ima prebivalište, bez obzira da li je vlasnik te kuće ili stana. Ukoliko osuđeni nema prebivalište, pod prostorijama u kojima stanuje smatra se kuća ili stan u kome osuđeni ima boravište. Ukoliko pak osuđeni nije vlasnik kuće ili stana u kojima se izvršava kazna, osuđeni mora pribaviti pismenu saglasnost vlasnika kuće ili stana za izvršenje kazne, s tim da pismena saglasnost iz stava 3. ovog člana mora biti overena kod nadležnog organa.

Veoma je važno da okrivljeni tokom postupka saopšti sudu adresu stanovanja bilo da je to adresa prebivališta ili boravišta. Ukoliko ne može navesti poznatu adresu stanovanja okrivljenog sud ne može ni odrediti da se kazna zatvora izdržava u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje.

U presudi Kzz 343/2022 Vrhovni kasacioni sud je zaključio da je učinjena povreda krivičnog zakona u korist okrivljenog. U ovom slučaju okrivljeni je na glavnom pretresu izjavio da nema izmena u njegovim ličnim podacima, iz čega je proizilazilo da okrivljeni nema prebivalište ni boravište na kome boravi, da nema identifikaciona dokumenta, nema stalan posao, dok u Prištini, na zvanično prijavljenoj adresi prebivališta ne boravi poslednjih 20 godina. Tokom prvostepenog postupka do njegovog okončanja, kao ni u postupku po žalbi, okrivljeni sudu nije dostavio dokaz o prijavljenoj adresi prebivališta ili boravišta, niti je uz izjavljenu žalbu to učinio njegov branilac.

Kako sud prilikom određivanja da će se kazna zatvora izdržavati u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje nije naveo da okrivljeni ima prebivalište ili boravište u određenom mestu, na određenoj adresi to nije ni određeno gde i kako će se izvršiti kazna zatvora u konkretnom slučaju. Zbog toga je Vrhovni kasacioni sud našao da je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2) ZKP.

Kako se izvršava kućni zatvor bez elektronskog nadzora

Kućni zatvor bez elektronskog nadzora izvršava se tako što Poverenik osuđenom saopštava u kom periodu mora biti u prostorijama u kojima stanuje. U ovom slučaju se okrivljenom ne postavlja nanogica odnosno uređaj za praćenje njegovog kretanja. Međutim, poverenik u svakom trenutku može dolaskom kod osuđenog da proveri da li se on nalazi u prostorijama u kojima stanuje. Ukoliko tom prilikom utvrdi da okrivljeni krši zabranu izlaska o tome će obavetiti sud. Sud može odlučiti da osuđeni ostatak kazne izdržava u zavodu za izvršenje kazne zatvora.

Na način izvršenja kazne kućnog zatvora bez primene mera elektronskog nadzora, shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izvršenje kazne kućnog zatvora sa primenom mere elektronskog nadzora odnosno nanogice. U tekstu Nanogica – Iskustva, zakon i da li i kako skinuti nanogicu možete pročitati detaljnije o izdržavanju kazne kućnog zatvora.

Zamena kazne zatvora za kućni pritvor ( zatvor )

Kućni zatvor je izuzetak od pravila da se kazna zatvora izdržava u zatvoru odnosno zavodu za izvršenje kazne zatvora.

Ako je optuženi osuđen na kaznu zatvora do jedne godine, sud u presudi može navesti da će se kazna zatvora izvršiti u prostorijama u kojima osuđeni stanuje. Sud može navesti da će se ona izdržavati sa ili bez primene elektronskog nadzora. Da li će sud tako odrediti zavisi od više okolnosti. Ponajviše zavisi od ranije osuđivanosti i ranije izrečenih krivičnih sankcija prema okrivljenom. Sud će tom prilikom ceniti ličnost učinioca, njegov raniji život ali i njegovo držanje posle učinjenog dela. Pored toga sud će ceniti stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinio. Naposletku sud će ceniti i da li se može očekivati da će se i na taj način ostvariti svrha kažnjavanja.

Treba razjasniti da se u ovom slučaju radi o kućnom zatvoru a ne kućnom pritvoru što građani često poistovećuju. Kućni pritvor nije kazna već mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog tokom trajanja krivičnog postupka. Zakonski naziv za kućni pritvor je zapravo zabrana okrivljenom da bez odobrenja napušta stan tokom trajanja postupka.

Kućni zatvor pravila

Lice koje izdržava kaznu kućnog zatvora ne sme bez odobrenja napuštati prostorije u kojima stanuje. Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora. O napuštanju prostorija poverenik obaveštava sud koji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa, donosi rešenje da osuđeni ostatak kazne zatvora izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora i naređuje izdavanje poternice.

Pravila i način izvršenja kućnog zatvora bliže su regulisani Zakonom o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, kao i Pravilnikom o načinu izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje.

Molba za kućni zatvor

Ukoliko je neko lice optuženo za izvršenje krivičnog dela može se usmeno ili pismeni obratiti javnom tužiocu radi postizanja dogovora o sankciji pa i o tome da eventualnu kaznu zatvora izdržava u prostorijama u kojim stanuje. To okrivljeni može učiniti lično ili tako što će angažovati advokata. U pojedinim slučajevima kada je obavezna odbrana okrivljeni mora imati advokata. Koji su to slučajevi možete pročitati ovde.

Uz iskazanu spremnost da prizna izvršenje krivičnog dela okrivljeni se sa tužiocem može nagoditi da kaznu zatvora izdržava u prostorijama u kojima stanuje sa ili bez primene ektronskog nadzora. Ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi sa tužiocem može o tome zaključiti sporazum. Kada je postupak u fazi glavnog pretresa pred sudom svoju spremnost na priznanje krivičnog dela i molbu za izricanje kućnog zatvora okrivljeni može saopštiti i sudiji. Sud u tom slučaju može odrediti ovakav način izvršenje kazne zatvora. Na takvu odluku se i okrivljeni i tužilac mogu odreći prava žalbe. Presuda odmah postaje pravnosnažna i šalje se na izvršenje.

Da bi sud odredio da se kazna zatvora izvršava u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje veoma je važno ponašenje okrivljenog nakon izvršenja krivičnog dela. Dobro je da okrivljeni pokaže iskreno kajanje za izvršenje krivičnog dela. Ono što okrivljeni još može učiniti kako bi privoleo sud da donese takvu odluku je da oštećenom naknadi štetu i izvini se za učinjeno krivično delo.

Ukoliko je okrivljeni neosuđivan ili je osuđivan ali mu nisu izricane kazne zatvora, pri čemu ne odgovara za krivično delo koje zahteva strože kažnjavanje postoji mogućnost da kaznu zatvora izdržava u prostorijama u kojima stanuje.