Istek pasoša u inostranstvu – Krađa ili gubitak pasoša

Istek pasoša u inostranstvu ili gubitak pasoša može biti stresno. Međutim, nema razloga za paniku. Na raspolaganju su vam dve mogućnosti. Jedna je dobijanje putnog lista za povratak u Republiku Srbija a druga je podnošenje zahteva za izdavanje novog pasoša. Za koju ćete se opredeliti zavisi od vremena koje imate na raspolaganju.

istek pasoša u inostranstvu
PASOŠ

Zahtev za izdavanje novog pasoša

Treba pojasniti da se pasoš ne može produžiti već da se uvek izdaje nova pasoška knjižica. Takođe treba znati da je zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave do 60 dana (dva meseca), a u pojedinim slucajevima i duže. Ukoliko ste u inostranstvu zahtev za izdavanje pasoša možete podneti preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije. Međutim pasoš izdaje policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem području je vaše prebivalište. Ukoliko nemate prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije pasoš izdaje Policijska uprava za grad Beograd Ministarstva unutrašnjih poslova.

Gubitak pasoša u inostranstvu

U slučaju gubitka pasoša u inostranstvu dužni ste da bez odlaganja prijavite nestanak putne isprave najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Nestalu putnu ispravu nadležni organ za izdavanje putne isprave će rešenjem proglasiti nevažećom. Tek po donošenju rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom i kada vam ovo rešenje stigne nadležni organ može izdati novu putnu ispravu.

Međutim, postoji mogućnost izdavanja putnog lista za povratak u Republiku Srbiju. Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije na čijem se području zatekao državljanin Republike Srbije koji je u inostranstvu bez putne isprave. Da biste olakšali proceduru potrebno je da prijavite nestanak isprave policijskom organu zemlje u kojoj boravite i zatražite potvrdu o prijavi gubitka. Tu potvrdu predajete najbližem predstavništvu Republike Srbije. Po sprovedenom postupku utvrđivanja identiteta i državljanstva, izdaće vam se putni list za povratak u Srbiju.

8 koraka koja treba preduzeti u slučaju gubitka pasoša

  1. Prijavite gubitak: Odmah prijavite gubitak pasoša lokalnoj policiji. Dobijanje policijskog izveštaja ili potvrde može biti neophodno za kasnije korake, odnosno za podnošenje zahteva za izdavanje putnog lista.
  2. Obratite se ambasadi ili konzulatu: Kontaktirajte ambasadu ili konzulat svoje zemlje u toj stranoj zemlji. Oni će vam pružiti informacije o tome kako dobiti putni list za povratak u Srbiju.
  3. Pratite uputstva ambasade: Ambasada ili konzulat će vam pružiti smernice o tome kako postupiti u vašem slučaju. Pratite njihova uputstva pažljivo i odmah postupite prema njihovim preporukama.
  4. Popunite potrebne obrasce: Ambasada ili konzulat može tražiti od vas da popunite određene obrasce kako biste dobili novi pasoš ili putni list.
  5. Identifikacioni dokumenti: Pokušajte obezbediti kopije drugih identifikacionih dokumenata, poput vozačke dozvole ili lične karte, kako biste olakšali proces.
  6. Finansijska bezbednost: Ako je gubitak pasoša povezan s krađom, promenite PIN na bankovnim karticama i obavestite banku o tome. Ovo je važno kako biste zaštitili svoje finansije od mogućih zloupotreba.
  7. Putno osiguranje: Ako imate putno osiguranje, proverite uslove pokrića i obavestite osiguravajuću kompaniju o gubitku pasoša.
  8. Razmotrite bezbednost informacija: Ako je pasoš izgubljen, postoji rizik od identitetske krađe. Budite oprezni u vezi sa svojim ličnim podacima i pratite svoj identitet nakon gubitka pasoša.

Posledice gubitka ili krađe pasoša

Treba znati da su zakonom propisane posledice u slučaju gubitka odnosno oštećenja dva ili više pasoša. Licu koje u periodu od pet godina izgubi ili ošteti dva ili više pasoša, novi pasoš izdaje se sa rokom važenja od godinu dana. Ovaj rok ne važi za lica koja imaju regulisan boravak u inostranstvu na period duži od godinu dana.

Zaključak

Brzom i efikasnom reakcijom, uz saradnju s diplomatskim predstavnicima, možete lako rešiti situaciju izgubljenog pasoša u inostranstvu. Međutim, najbolje je da pasoš dobro čuvate kako ne biste doživeli stres prolazile kroz procedure izdavanja putnog lista.

mojaprava.com