Jemstvo u krivičnom postupku – Iza rešetaka ili na slobodi

Jemstvo u krivičnom postupku je mera kojom se obezbeđuje prisustvo okrivljenog suđenju. Jemstvo je izraz koji se odnosi na pružanje određene vrste garancije ili preuzimanju neke obaveze.

Jemstvo u krivičnom postupku
Jemstvo u krivičnom postupku

Šta je jemstvo u krivičnom postupku

U krivičnom postupku jemstvo je mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka. Najčešće se određuje okrivljenima koji treba da budu stavljeni u pritvor ili se već nalaze u pritvoru.  Svrha jemstva je da se okrivljeni ostavi na slobodi ili da se pusti na slobodu ako se nalazi u pritvoru.

Da bi sud prihvatio jemstvo potrebno je najpre ispuniti dva uslova.

 • Da lično okrivljeni ili neko drugi za njega pruži jemstvo da do kraja postupka neće pobeći
 • Da sam okrivljeni, pred sudom pred kojim se vodi postupak, da obećanje da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napustiti boravište.

Jemstvo je garancija u vidu neke vrednesti da okrivljeni do kraja postupka neće pobeći.

U čemu se jemstvo može sastojati

Jemstvo uvek glasi na novčani iznos, ali ne mora uvek biti položeno u novcu.

Jemstvo u krivičnom postupku može biti ponuđeno u različitim oblicima. To može biti polaganje:

 • gotovog novca
 • hartija od vrednosti
 • dragocenosti
 • drugih pokretnih stvari veće vrednosti koje se lako mogu unovčiti i čuvati ili

Jemstvo može biti ponuđeno i u vidu stavljanja hipoteke za iznos jemstva na nepokretna dobra lica koje daje jemstvo.

Pored toga jemstvo može biti i u ličnoj obavezi jednog ili više lica da će platiti utvrđeni iznos jemstva u slučaju da okrivljeni prekrši obećanje da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napustiti boravište.

Kada se oduzima vrednost jemstva

Sud oduzima vrednost koja je data kao jemstvo u korist budžeta Republike Srbije. To se čini u slučaju da okrivljeni ne ispuni obećanje da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napustiti boravište.

Ko može predložiti jemstvo u krivičnom postupku

Predlog za određivanje jemstva najčešće podnose stranke i branilac. Međutim, to može učiniti i lice koje za okrivljenog daje jemstvo.

Ako smatra da su ispunjeni uslovi sud može i bez predloga, a nakon pribavljenog mišljenja stranaka, odrediti novčani iznos koji u konkretnom slučaju može biti položen kao jemstvo.

Ko odlučuje o jemstvu

U toku istrage obrazloženo rešenje o određivanju, oduzimanju ili ukidanju jemstva donosi sudija za prethodni postupak. Posle podignute optužnice predsednik sudećeg veća. Na glavnom pretresu veće.

Kada se ukida jemstvo u krivičnom postupku

Ako na uredan poziv suda okrivljeni ne dođe, a izostanak ne opravda sud će prema okrivljenom za koga je položeno jemstvo odrediti pritvor. U tom slučaju jemstvo se ukida a položeni novčani iznos, dragocenosti, hartije od vrednosti ili druge pokretne stvari vraćaju se. Ukoliko je jemstvo dato u vidu hipoteke ona se skida.

Na isti način će se postupiti i kad se krivični postupak pravnosnažno okonča rešenjem o obustavi postupka ili odbijanju optužbe ili presudom.

Ako okrivljeni bude oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora, jemstvo se ukida tek kad osuđeni počne da izdržava ovu kaznu.

Jemstvo sudska praksa

OBEĆANJE DATO U TOKU TRAJANJA ŽALBENOG POSTUPKA

U slučaju da je prema okrivljenom koji se nalazi u inostranstvu određen pritvor i raspisana poternica on može predložiti određivanje jemstva. Sud je zauzeo stav da u tom slučaju obećanje okrivljenog da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište, može biti dato pred sudom koji odlučuje o jemstvu i u toku žalbenog postupka.

Okrivljeni je svoje obećanje da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napustiti svoje boravište dao u inostranstvu pred notarom. U međuvremenu je doputovao iz inostranstva i pred prvostepenim sudom dao obećanje da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napuštati boravište. Sud je u ovom slučaju prihvatio i obećanje dato u toku trajanja žalbenog postupka. (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž. 2. Po. 1. br. 310/13 od 30. 7. 2013. i Rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, Kpo. 1. br. 39/13 od 8. 7. 2013)

JEMSTVO – USLOVI ZA ODREĐIVANJE

U kontekstu opasnosti od bekstva, kao jednog od uslova za određivanje jemstva, sud treba da ceni i to gde je centar životnih aktivnosti okrivljenog, gde mu žive članovi porodice, te da li nepokretnost koja se predlaže kao garancija da okrivljeni neće pobeći predstavlja nepokretnost u kojoj žive članovi porodice okrivljenog i kakve su posledice u slučaju propadanja jemstva.

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu – Posebnog odeljenja, Kž2-Po1. 98/12 od 13. 3. 2012. i Rešenje Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja, K-Po1. 273/10 od 14. 2. 2012)

Značaj jemstva u krivičnom postupku

Jemstvo igra važnu ulogu u krivičnom postupku i ima značajne pravne, etičke i ljudske aspekte.

 1. Zaštita osnovnih prava:
  • Jemstvo služi kao sredstvo zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda okrivljenijh. Pravo na slobodu izuzetno je važno, a jemstvo je način da se okrivljenii ne lišavaju slobode tokom krivičnog postupka.
 2. Pravičnost i ravnoteža:
  • Jemstvo doprinosi postizanju pravičnog suđenja. Omogućuje okrivljenima da bude na slobodi tokom postupka, pod određenim uslovima. Time se održava ravnoteža između interesa pravosuđa i prava okrivljenih.
 3. Prevencija pritvora bez sudske odluke:
  • Jemstvo sprečava arbitrarno pritvaranje okrivljenih. Jemstvom se izbegava lišavanje slobode kada ono nije neophodno i kada se ista svrha može postiči blažom merom.
 4. Pravo na odbranu:
  • Pruža okrivljenom mogućnost da sudeluje u pripremi svoje odbrane izvan pritvora, što može poboljšati kvalitet obrane i prikupljanje dokaza. Okrivljeni koji je pušten uz jemstvo može bolje sarađivati sa svojim braniocem čime se utiče na pravednost krivičnog postupka.
 5. Minimiziranje prisilnih mera:
  • Jemstvo pomaže u minimiziranju prisilnih mera poput pritvora, čime se čuva integritet okrivljenog dok se istovremeno zadovoljavaju potrebe pravosuđa.
 6. Održavanje dostojanstva okrivljenih:
  • Jemstvo doprinosi očuvanju dostojanstva okrivljenih tokom postupka, sprečavajući potencijalno neopravdano zadržavanje u pritvoru i izlaganje ponižavajućim uslovima.
 7. Smanjenje pritiska na pravosudni sistem:
  • Jemstvo pomaže u smanjenju pritiska na sud jer se u pritvorskim predmeti mora hitnije postupati. Osim toga jemstvom se oslobađa prostor u pritvorskim jedinicama.

Jemstvo može biti značajno i kod mere zabrane napuštanja boravišta.  Ako okrivljeni kome je određena ova mera ima neodložnu potrebu da putuje u inostranstvo sud može odrediti da mu se vrati putna isprava, ukoliko položi jemstvo.

Zanimljivost za kraj

U Republici Srbiji određeno je jemstvo u iznosu od čak 12.000.000 evra. Prema kome i kada je ovo jemsto određeno možete pročitati ovde.