Nanogica – Iskustva, zakon i da li i kako skinuti nanogicu

Nanogica je izraz koji građani često koriste za kaznu zatvora koju osuđeni izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Ovaj izraz se koristi jer se uređej preko kojeg se prati kretanje osuđenog obično postavlja na nozi. Ovim uređajem za lociranje okrivljenog (odašiljač sa pratećom opremom), upravlja poverenička služba koja daljinski prati kretanje okrivljenog i njegov položaj u prostoru.

nanogica
Nanogica

Nanogica iskustva

Iskustva građana koji su na ovaj način izvršavali kaznu zatvora su različita. Za vreme izvršenja kazne zatvora na ovaj način zaposlena lica mogu da idu na posao. Jedini slučaj kada to nije moguće je ukoliko je krivično delo za koje je neko osuđen u vezi sa radom. Stoga je onima koji su bili zaposleni ovakav način izvršenja kazne padao znatno lakše.

Za razliku od njih nezaposleni teže podnose izvršenje kazne zatvora na ovaj način. Zabeleženi su primeri u praksi gde osuđeni jednostavno psihički nisu mogli da izdrže. Samovoljno su napuštali prostorije u kojima su izdržavali kaznu svesno pristajući da ostatak kazne izdržavaju u zavodu za izvršenje kazne zatvora. Čak su se povereniku javljali da mora da izađu po ceni da bude šta bude. Bilo je i onih koji su pokušavali da pobegnu. U tim slučajevima bile bi raspisane poternice. Po pronalasku i hapšenju su ostatak kazne izdržavali u zavodu.

Razgovor sa poverenikom

Nakon što neko lice bude osuđeno za krivično delo na kaznu zatvora sa „nanogicom“ pristupa se izvršenju ove kazne zatvora. Pravnosnažna i izvršna presuda se dostavlja povereničkoj službi.

Nakon dostavljanja pravnosnažne i izvršne odluke suda, poverenik poziva na prvi razgovor lice prema kojem se sprovodi izvršenje kućnog zatvora. Poverenik pismeno nalaže osuđenom da se određenog dana javi u povereničku kancelariju na prvi razgovor, kako bi odredio datum započinjanja izvršenja krivične sankcije. Ako se osuđeni ne javi na prvi razgovor u povereničku kancelariju u roku od tri dana od dana kada je trebalo da se javi, poverenik obaveštava nadležni sud. U tom slučaju sud naređuje dovođenje, a ako se lice krije ili je u bekstvu, naređuje izdavanje poternice i o tome obaveštava poverenika.

Izvršenje kazne zatvora na ovaj način započinje tako što, stručno lice, postavlja uređaj za praćenje. Pri tome osuđenom daje potrebno uputstvo o načinu rada uređaja. Tom prilikom se osuđeni upozorava koji prostor ne sme da napušta bez odobrenja poverenika. Poverenik upoznaje osuđenog sa njegovim pravom na boravak na svežem vazduhu. Osuđeni ima pravo na boravak van prostorija u kojima stanuje u trajanju od najviše dva časa dnevno u periodu od 7 do 17 časova. Poverenik određuje u kom periodu dana osuđeni može boraviti na svežem vazduhu. Ukoliko je osuđeni zaposlen poverenik određuje u kom periodu osuđeni može napuštati prostorije radi odlaska na posao i sa tim upoznaje osuđenog.

Neobična iskustva sa nanogicom

Treba napomenuti da uređaj za praćenje ima određeni domet i da osuđeni mora biti u prostoru koji pokriva uređaj. Dešavalo se u praksi da ovaj domet ne obuhvata celu kuću osuđenog ili deo dvorišta. U tom slučaju osuđenik se ne sme kretati van dometa. Izlazak iz dometa će registrovati uređej i smatraće se da je prekršena zabrana napuštanja prostorija. Usled toga sud može odrediti da osuđenik ostatak kazne izdržava u zavodu.

Bilo je bizarnih slučajeva u praksi da osuđenik nije mogao da hrani domaće životinje koje su bile na drugom kraju dvorišta. Bilo je slučajeva gde osuđenik nije imao kupatilo u kući, već poljski wc, pa je izlazio iz dometa radi obavljanja nužde. U ovom slučaju se cenilo i to koliko se zadržavao.

Da li i kako skinuti nanogicu

Da li osuđeni treba da pokušava da skine nanogicu? Odgovor je svakako ne. Oisim u slučaju kada osuđeni želi da ostatak kazne izdržava u zavodu odnosno zatvoru. Ne postoji način da se uređaj za praćenje skine sa noge nasilno a da se to ne registruje. Ukoliko osuđeni pokušava da samostalno skine nanogicu to će registrovati uređaj kojim upravlja poverenička služba. U tom slučaju se usled oštećenja može smatrati da je osuđeni napustio prostorije u kojima izvršava kaznu. Poverenik će o tome obavestiti sud a sud može odrediti da se ostatak kazne izvrši u zavodu. Osim toga lice prema kojem se sprovodi izvršenje dužno je da nadoknadi štetu Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, za oštećenje ili uništenje uređaja za lociranje, koju prouzrokuje namerno ili krajnjom nepažnjom.

prisoners sitting on bed
Nanogica

Nanogica zakon

Zakon kojim je regulisano izricanje „nanogice“ je Krivični zakonik, tačnije čl. 45 ovog zakonika. Način izvršenja kućnog zatvora regulisan je Zakonom o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera. Krivični zakonik propisuje da se ovakav način izvršenja kazne zatvora može odrediti samo ako sud učiniocu krivičnog dela izrekne kaznu zatvora do jedne godine. To znači da se u slučaju izricanja kazne zatvora u trajanju dužem od godinu dana kazna zatvora ne može izdržavati u prostorijama stanovanja.

Sud će odrediti da se kazna izvršava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje samo ako oceni da će se na taj način ostvariti svrha kažnjavanja. Prilikom ove ocene sud ceni ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje posle učinjenog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo izvršeno. Ovde treba napomenuti i da se osuđenom za krivično delo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ne može odrediti izvršenje kazne zatvora na ovaj način.

Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora. O napuštanju prostorija poverenik obaveštava sud koji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa, donosi rešenje da osuđeni ostatak kazne zatvora izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora i naređuje izdavanje poternice.

Kada osuđeni može sa nanogicom napuštati prostorije u kojima izdržava kaznu zatvora

Osuđeni kojem je određeno ovakvo izvršenje kazne zatvora ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija. Koji su to slučajevi propisano je Zakonom o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera.

Članom 17. ovog zakona propisano je da odlukom direktora Uprave osuđeni može napustiti prostorije u kojima stanuje u sledećim slučajevima:

 • zbog pružanja nužne medicinske pomoći osuđenom ili članu njegovog porodičnog domaćinstva, ako je za pružanje medicinske pomoći neophodno napuštanje prostorija;
 • radi odlaska na posao, ako krivično delo za koje je osuđen nije u vezi sa radom;
 • radi pohađanja nastave tokom redovnog školovanja;
 • zbog odlaska na polaganje ispita;
 • zbog teške, akutne ili hronične bolesti, radi odlaska na redovne zdravstvene preglede ili stacionarnog lečenja;
 • zbog svog venčanja ili venčanja krvnog srodnika do drugog stepena srodstva;
 • zbog smrti bliskog srodnika;
 • zbog obaveze staranja prema članovima uže porodice predviđene zakonom, u slučaju da tu obavezu ne može da obavlja drugo lice;
 • zbog sezonskih poljoprivrednih radova, ako se osuđeni bavi poljoprivredom kao stalnom delatnošću;
 • zbog drugih naročito opravdanih razloga za koje osuđeni može podneti obrazloženu molbu.

U ovim slučajevima osuđeni ne sme samovoljno napuštati prostorije već se mora obratiti molbom direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija ( Uprava). Osuđeni podnosi molbu preko poverenika koji je sa mišljenjem o osnovanosti dostavlja Povereničkoj službi. Direktor uprave donosi odluku o dozvoli napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje i tek tada osuđeni može napustiti prostorije.

Nanogica – hitan izlazak sa nanogicom

U slučaju da osuđeni nije u mogućnosti da unapred podnese molbu, zbog potrebe pružanja hitne medicinske pomoći osuđenom ili članu njegovog porodičnog domaćinstva, osuđeni može napustiti prostorije u kojima stanuje. Međutim, o napuštanju prostorija osuđeni ili član njegovog porodičnog domaćinstva u najkraćem mogućem roku telefonom ili na drugi način obaveštava poverenika. Pored toga mora se dostaviti i izveštaj zdravstvene ustanove o zdravstvenom stanju osuđenog, odnosno člana njegovog porodičnog domaćinstva. Poverenik odmah obaveštava rukovodioca Povereničke službe. Po pribavljenom izveštaju zdravstvene ustanove, ako je osuđeni zadržan na daljem lečenju, a na predlog rukovodioca Povereničke službe, direktor Uprave u najkraćem roku donosi odluku o dozvoli napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje.

Ako je osuđenom dozvoljen boravak van prostorija u kojima stanuje zbog bolesti i lečenja, a na stacionarnom ili banjskom lečenju se nalazi duže od 15 dana prekida mu se izvršenje kazne, dok traje lečenje.

Direktor Uprave opoziva odluku o dozvoli napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje, ako više ne postoje okolnosti zbog kojih je data dizvola. To će učiniti kada naknadno utvrdi da su podaci navedeni u molbi osuđenog, na osnovu kojih je doneta odluka o dozvoli napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje, neistiniti. Treći slučaj je kada osuđeni zloupotrebljava dozvolu napuštanja prostorije. Protiv odluke kojom se opoziva dozvola za napuštanje prostorija u kojima osuđeni stanuje, osuđeni može izjaviti žalbu sudiji za izvršenje, u roku od tri dana od dana prijema odluke.

Za više detalja o izvšenju kazne kučnog zatvora i pravima i obavezana osuđenog lica možete detaljno pročitati Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera.

One thought on “Nanogica – Iskustva, zakon i da li i kako skinuti nanogicu

 1. Pingback: Kućni zatvor bez elektronskog nadzora -molba za kućni zatvor