Poternica – kako proveriti da li ste na poternici -Interpol

Poternica se naređuje protiv okrivljenih koji su u bekstvu. Radi obaveštavanja javnosti o poternici mogu se koristiti i sredstva javnog informisanja. Ako je verovatno da se lice za kojim je izdata poternica nalazi u inostranstvu, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može raspisati i međunarodnu poternicu. Ko, kada i u kojim slučajevima može narediti izdavanje poternice i kako proveriti da li ste na poternici?

Poternica Interpol poternica
Poternica

Šta je poternica?

Poternica je mera kojom se omogućava pronalazak okrivljenog protiv koga se vodi krivični postupak. Pored toga to je mera za pronalazak osuđenog koji se ne javi na izdržavanje kazne zatvora ili izrečene mere bezbednosti. Naposletku to je mera za pronalazak osuđenog koji je pobegao sa izdržavanja kazne zatvora.

Poternica protiv okrivljenog prema kome je pokrenut krivični postupak

Izdavanje poternice može se narediti kada je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti. U tom slučaju sud će najpre pokušati da obezbedi prisustvo okrivljenog pozivima preko prijavljene adrese odnosno adrese date organima gonjenja. Ukoliko se prisustvo okrivljenog, na ovaj način, ne može obezbediti sud će naredit policiji da prinudno dovede okrivljenog. Policija potražuje okrivljenog na adresi stanovanja i dostavlja sudu izveštaj o prikupljenim podacima. Ukoliko ove naredbe ne budu realizovane jer okrivljeni nije pronađen ili se dođe do informacija da je napustio teritoriju Republike Srbije sud određuje pritvor i izdaje naredbu za raspisivanje poternice. Ova naredba se dostavlja policijskoj upravi koja raspisuje poternicu. Na taj način sve policijske uprave u Republici Srbiju znaju da se određeno lice traži.

Može se desiti da protiv lica koje se duže nalazi u inostranstvu bude podneta krivična prijava. Javni tužilac će u tom slučaju pokušati da obezbedi prisustvo prijavljenog i sasluša ga. Međutim, ako u tome ne uspe može podneti optužni akt na osnovu prikupljenih dokaza. Ako je okrivljeni nedostupan sudu može biti raspisana poternica. Najčešći slučajevi u kojima se ovo dešava u praksi su krivične prijave za neplaćanje alimentacije.

Ukoliko je neko bio saslušan u policiji ili pred javnim tužiocem u vezi izvršenja nekog krivičnog dela, pa je nakon toga duže boravio u inostranstvu može se desiti da je protiv njega raspisana poternica. Moguće je da je javni tužilac, u međuvremenu, podneo optužni akt a sud raspisao poternicu.

O zastarelosti krivičnog gonjenja i o tome da li ona nastupa u slučaju raspisivanja poternice možete pročitati ovde.

Kako proveriti da li ste na poternici zbog vođenja krivičnog postupka

Ukoliko znate da se protiv vas vodi krivični postupak ali ne znate da li je raspisana poternica to možete proveriti u sudu u kome se taj postupak vodi. Jednostavno možete angažovati advokata i dati mu punomoćje da to proveri.

Ako sumnjate da se protiv vas vodi krivični postupak to možete proveriti podnošenjem zahteva za izdavanje uverenja da se protiv vas ne vodi krivični postupak. Zahtev za ovo uverenje podnosi se i elektronsi. Ovaj zahtev možete podneti ovde.

Poternica protiv osuđenog koji se ne javi na izdržavanje kazne zatvora ili izrečene mere

Ukoliko je neko lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora sud će mu najpre poslati poziv da se određenog datuma javi na izdržavanje kazne zatvora. Ako se ne javi, u roku od tri dana od dana kada je trebalo da se javi na izvršenje, zavod obaveštava nadležni sud. U tom slučaju sud naređuje dovođenje preko policije. Ako policija ne pronađe osuđenog smatraće se da se krije i da je u bekstvu. U tom slučaju sud će narediti izdavanje poternice i o tome obavestiti zavod. Kada policija pronađe osuđenog biće sproveden na izdržavanje kazne.

Upućivanje lica na izvršenje mere obaveznog lečenja narkomana, odnosno mere obaveznog lečenja alkoholičara vrši nadležni sud koji je izrekao meru u prvom stepenu. Licu kome je izrečena mera obaveznog lečenja narkomana, odnosno mera obaveznog lečenja alkoholičara, takođe se najpre upućuje poziv da se javi na izvršenje ove mere odgovarajućoj ustanovi. Ako se ovo lice ne javi ustanovi na lečenje ili samovoljno napusti započeto lečenje, ustanova će odmah o tome obavestiti nadležni sud. Sud naređuje njegovo dovođenje, odnosno izdavanje poternice.

Ako se lice kome je izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi nalazi na slobodi, a ne javi se ustanovi radi izvršenja mere, sud naređuje njegovo dovođenje ili izdavanje poternice.

Kako proveriti da li ste na poternici zbog izdržavanja kazne zatvora ili izrečene mere

Postupak izvršenja kazne zatvora sprovodi sud prema mestu prebivališta osuđenog. To znači da u sudu svog prebivališta možete proveriti da li je započet postupak izvršenja kazne zatvora i da li je u tom postupku raspisana poternica. Jednostavno možete angažovati advokata i dati mu punomoćje da to proveri.

Za razliku od kazne zatvora izvršenje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja, obaveznog lečenja narkomana, odnosno mere obaveznog lečenja alkoholičara vrši sud koji je izrekao ovu meru u prvom stepenu. U ovom slučaju treba proveriti da li je raspisana poternica u sudu koji je tu meru izrekao.

O zastarelosti kazne zatvora možete pročitati članak ZASTARELOST KAZNE ZATVORA – ROKOVI I KAKO PROVERITI TAČNO

Poternica zbog bekstva sa izdržavanje kazne zatvora

Izdavanje poternice najčešće naređuje sud pred kojim se vodi krivični postupak. Međutim, u jednom slučaju naredbu za izdavanje poternice donosi upravnik zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. To je slučaj bekstva osuđenog iz zavoda u kojem izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode. Upravnik zavoda ovu naredbu dostavlja organima policije radi izvršenja. Poternicu raspisuje policija nadležna po mestu zavoda iz koga je pobeglo lice na izdržavanju krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode.

Treba napomenuti da se poternica neruđuje i u slučaju bekstva osuđenog sa izdržavanja kazne zatvora koju izdržava u prostorijama u kojima stanuje tzv. nanogica. Nakon što Poverenik za izvršenje alternativnih krivičnih sankcija obavesti sud da je osuđeni u bekstvu sud donosi rešenje kojim određuje da će ostatak kazne zatvora izdržavati u zavodu i naređuje izdavanje poternice.

Kako proveriti da li ste na poternici zbog bekstva sa izdržavanja kazne zatvora

Da li ste na poternici usled bekstva sa izdržavanje kazne zatvora ne morate proveravati. Sigurno jeste. U slučaju ovakvog bekstva obavezno je izdavanje naredbe za raspisivanje poternice te ne postoje šanse da poternica nije raspisana.

Ono što se u ovom slučaju može proverite to je da li je nastupila apsolutna zastarelost izvršenja krivične sankcije. Ukoliko je ova zastarelost nastupila kazna zatvora se više ne može izvršiti. U tom slučaju sud je dužan da obustavi postupak izvršenja kazne. Ako sud to nije učinio mežete se obratiti sudu da to učini i povuče naredbu za izdavanje poternice.

Kako proveriti da li ste na poternici
Kako proveriti da li ste na poternici

Poternica zbog prekršaja odnosno neplaćene novčane kazne

Lice koje je u prekršajnom postupku pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora sud će najpre poslati poziv da se određenog datuma javi na izdržavanje kazne zatvora. Ako se kažnjeni koji je uredno pozvan ne javi u zavod, prekršajni sud naređuje njegovo dovođenje. U slučaju da ga policija ne pronađe smatraće se da se krije i da je u bekstvu. Tada će prekršajni sud, po pravilu, narediti izdavanje poternice i o tome obavestiti zavod.

Poternica se može izdati i zbog neplaćene novčane kazne kada ona bude zamenjena u kaznu zatvora. Rok za plaćanje novčane kazne u prekršajnom ili krivičnom postupku stoji u samoj presudi. Neplaćenu novčanu kaznu (u celini ili delimično), sud može zameniti kaznom zatvora tako što će za svakih započetih 1.000 dinara odrediti jedan dan zatvora.

Nakon što novčana kazna bude zamenjena u kaznu zatvora važe ista pravila za izvršenje kao da je lice osuđeno na kaznu zatvora. To znači da se prinudno izvršenje ove kazne najpre pokušava naredbom za dovođenjem, a potom poternicom. Međutim, u ovom slučaju uvek se može isplatiti celokupni iznos kazne. Nakon što se sudu dostavi dokaz o uplati celokupnog iznosa novčane kazne sud će obustaviti postupak izvršenja kazne zatvora.

Interpol poternica

Interpol poternica se koristi za pronalazak osoba koje su osumnjičene za teška krivična dela.

Da bi se raspisala Interpol poternica, policija jedne zmlje mora podneti zahev za potragu tražene osobe policiji drugih zemalja. Zahev mora sadržavati dovoljno informacija o osobi koja se traži i o razlozima za potragu.

Interpol poternica se objavljuje preko Interpol sistema za potrage (Interpol’s Wanted Persons System) . Sistem je dostupan samo za korišćenje od strane članica Interpola, odnosno policijskih agencija i drugih odgovarajućih organizacija u više od 190 zemalja.

Kada je poternica raspisana, ona se objavljuje u Interpolovom sistemu za potrage i dostupna je za pregled svih članica Interpola.

Da li se neko nalazi na interpolovoj poternici može se proveriti na internet stranici Interpola ovde.

Šta je poternica a šta objava?

Poternicu treba razlikovati od objave. Ako su potrebni podaci o pojedinim predmetima ili licima koja su u vezi sa krivičnim delom, ili ove predmete ili lica treba pronaći, a naročito ako je to potrebno radi ustanovljenja identiteta pronađenog nepoznatog leša, organ postupka će narediti izdavanje objave.

Može se zaključiti da se poternica naređuje i raspisuje radi promalaska okrivljenih dok se objava naređuje i raspisuje i radi pronalaska drugih lica ( npr. svedoka) kao i predmeta.

Kod poternice najčešće postoji i rešenje o određivanju pritvora te se pronađeno lice lišava slobode i sprovidi u pritvor. Kod objave se pronađeno lice ne lišava slobode.

Povlačenje poternice i objave

Organ koji je naredio izdavanje poternice ili objave dužan je da je odmah povuče kad se pronađe traženo lice ili predmet. Dužnost povlačenja poternice postoji i kada nastupi zastarelost krivičnog gonjenja, zastarelost izvršenja krivičnih sankcija ili drugi razlozi zbog kojih poternica ili objava nije više potrebna.