Zastarelost kazne zatvora – rokovi i kako proveriti tačno

Zastarelost kazne zatvora je vremenski period po čijem isteku se ova kazna ne može izvršiti. Na ovaj način se utiče na nadležne organe da izrečene kazne sprovedu u razumnom roku. Propisivanjem rokova zastarelosti izvršenja krivičnih sankcija štite se prava osuđenika i sprečava zloupotreba pravosudnog sistema. U suprotnom bi se moglo na neodređeno vreme zadržavati izvršenje kazne zatvora, što bi bilo nepravedno i u suprotnosti s temeljnim načelima pravednosti.

Zastarelost kazne zatvora
Zastarelost kazne zatvora

Šta je zastarelost kazne zatvora

Zastarelost kazne zatvora znači da se osoba koja je osuđena na kaznu zatvora ne može uputiti niti prinudno sprovesti na izdržavanje ove kazne po proteku zakonom određenog vremenskog perioda.

Od kada se računa rok za nastupanje zastarelosti kazne zatvora

Rok zastarelosti izvršenja kazne počinje da teče od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Ukoliko je uslovna osuda opozvana zastarelost počinje da teče od dana kad je odluka o opozivanju postala pravnosnažna.

Ako je aktom amnestije ili pomilovanja ili odlukom suda po vanrednom pravnom leku izrečena kazna smanjena, vreme potrebno za nastupanje zastarelosti određuje se prema novoj kazni, ali se tok zastarelosti računa od ranije pravnosnažne presude.

Presuda je pravnosnažna kada se više ne može pobijati žalbom. Datum pravnosnažnosti presude konstatuje postupajući sudija nakon čega se na presudi stavlja klauzula pravnosnažnosti. Klauzula pravnosnažnosti je zapravo pečat suda na kojem stoji da je presuda pravnosnažna i datum pravnosnažnosti.

Kada će nastupiti pravnosnažnost presude zavisi od urednosti dostave, roka za izjavljivanje žalbe, od toga da li je žalba izjavljena ali i od toga da li je i kada drugostepeni sud razmatrao podnetu žalbu. Ukoliko je prvostepena presuda uredno dostavljena i istekne rok za izjavljivanje žalbe presuda će biti pravnosnažna narednog dana nakon isteka roka za izjavljivanje žalbe. U slučaju da je izjavljena žalba i drugostepeni sud razmatra ovu žalbu presuda će, ukoliko je drugostepeni sud potvrdi, postati pravnosnažna danom donošenja drugostepene presude.

Kada nastupa zastarelost kazne zatvora

Zastarelost izvršenja kazne nastupa po proteku zakonom određenog perioda. Ovaj zakonski period se razlikuje u zavisnosti od težine izrečene kazne. Da bi se odredio rok zastarelosti izvšenja kazne potrebno je najpre znati o kojoj se kazni radi odnosno na koju kaznu je neko lice osuđeno. Ukoliko je izrečena kazna zatvora rok zastarelosti zavosi od njene dužine.

Ako je neko lice na primer pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, potrebno je utvrditi koji je rok zastarelosti prema ovako izrečenoj kazni zatvora. To ćemo utvrditi iz opšteg dela Krivičnog zakonika, tačnije iz čl. 105 KZ. Rokove za nastupanje zastarelosti izvršenja kazne iz ovog člana zakona lakše možemo prikazati kroz tabelu.

Rokovi za zastarelost izvršenja kazne – tabela

IZREČENA KAZNARELATIVNA ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE ZATVORAAPSOLUTNA ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA
do jedne godine, novčana kazna, kazna rada u javnom interesu, kazna oduzimanja vozačke dozvole.dve godine od pravnosnažnosti presudečetiri godine  od pravnosnažnosti presude
kazna zatvora preko jedne godinetri godine  od pravnosnažnosti presudešest godina  od pravnosnažnosti presude
kazna zatvora preko tri godinepet godina  od pravnosnažnosti presudedeset godina  od pravnosnažnosti presude
kazna zatvora preko pet godina;deset godina  od pravnosnažnosti presudedvadeset godina  od pravnosnažnosti presude
kazna zatvora preko deset godina;petnaest godina  od pravnosnažnosti presudetrideset godina  od pravnosnažnosti presude
kazna zatvora preko petnaest godina;dvadeset godina  od pravnosnažnosti presudečetrdeset godina  od pravnosnažnosti presude
Zastarelost kazne zatvora – tabela

Relativna zastarelost kazne zatvora

Relativna zastarelost izvršenja kazne nastupa kada nadležni organi ne preduzimaju radnje radi izvršenja kazne. To u praksi može biti slučaj kada se pravnosnažna presuda kojom je neko lice osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine ne dostavi referentu za izvršenje krivičnih sankcija u roku od dve godine nakon pravnosnažnosti.

U slučaju da je pravnosnažna presuda dostavljena na izvšenje ali da u zakonom propisanom periodu nakon toga nije preduzeta ni jedna radnja radi izvršenja takođe će nastupiti zastarelost izvršenja kazne zatvora. Radnje koje se preduzimaju radi izvršenja su slanje poziva osuđenom da se javi na izdržavanje kazne ili naredba policija da se prinudno sprovede u ustanovu za izvršenje kazne zatvora.

Kako se prekida zastarelost kazne zatvora

Relativna zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. Slanjem poziva osuđenom da se javi na izdržavanje kazne zatvora prekida se rok zastarelosti i od tog trenutka taj rok ponovo počinje da teče. U konkretnom slučaju ( primer osude na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine ) da bi nastupila relativna zastarelost izvršenja kazne od slanja poziva moralo bi da protekne ponovo dve godine i da se za to vreme ne preduzme ni jedna druga radnja radi izvršenja kazne.

Apsolutna zastarelost kazne zatvora

Apsolutna zastarelost izvršenja kazne nastupa u svakom slučaju po proteku određenog vremena. Apsolutna zastarelost izvršenja kazne nastaje kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne. To znači da ona nastupa nezavisno od toga da li nadležni organi preduzimaju procesne radnje radi izvršenja kazne ili ne. Zbog toga su rokovi za nastupanje apsolutne zastarelosti duplo duži od rokova za nastupanje relativne zastarelosti izvršenja kazne.

Zašto nastupa zastarelost kazne zatvora

Zastarelost kazne zatvora u praksi najšešće nastaje kada su osuđena lica nedostupna nadležnim organima. Najčešće osuđeni napuste teritoriju Republike Srbije i skrivaju se u drugim državama.

Da li nastupa zastarelost kazne zatvora kada je raspisana poternica

Raspisivanjem poternice prekida se relativna zastarelost izvršenja kazne i u tom slučaju to može trajati do nastupanja apsolutne zastarelosti izvršenja kazne. Zastarelost izvršenja kazne prekida se svakom radnjom nadležnog državnog organa, a to osim suda može biti i policija koja svakodnevno postupa po raspisanoj poternici, vršeći na taj način radnju koja ima trajni karakter. To znači da u slučaju raspisivanja poternice ne može nastupiti relativna već samo apsolutna zastarelost izvršenja kazne zatvora.

Ovakav stav zauzeo je i Vrhovni kasacioni sud u presudi Kzz OK 17/2018 od 29.03.2018.godine.

Više o poternici možete čitati u članku Poternica – kako proveriti da li ste na poternici -Interpol (mojaprava.com)

Ko utvrđuje zastarelost kazne zatvora

Zastarelost kazne zatvora utvrđuje sud koji je tu kaznu izrekao. Ukoliko je prema nekom licu raspisana poternica a nastupila je aspolutna ili relativna zastarelost izvršenja kazne zatvora to lice se može obratiti sudu radi obustave postupka izvršenja kazne zatvora i povlačenja naredbe za raspisivanje poternice.

Kakve su posledice nastupanja zastarelosti krivičnog gonjenja

Nastupanje zastarelosti kazne zatvora pre svega dovodi do nemogućnosti da se ta kazna izvrši. Međutim, ono dovodi i do nepoverenja građana u pravosuđe i policiju. Stvara se osećaj da pravda nije zadovoljena i da je uzaludna borba za zadovoljenje pravde. Učinilac krivičnog dela koji izbegne izvršenje kazne zatvora može se ponovo odlučiti za izvršenje krivičnih dela.

Kako precizno izračunati nastupanje zastarelosti kazne zatvora

Da bi se precizno odredio rok nastupanja zastarelosti izvršenje kazne zatvora potrebno je najpre utvrditi na koju kaznu je pravnosnažno osuđeno određeno lice. Ukoliko se utvrdi da je to kazna zatvora potrebno je utvrditi u kom trajanju je pravnosnažno izrečena ova kazna. To se utvrđuje iz pravnosnažne presude.

Računanje roka apsolutne zastarelosti izvršenja kazne zatvora lako je izračunati na osnovu priložene tabele. Međutim, kod utvrđivanja relativne zastarelosti potrebno je najpre izvršiti uvid u predmet krivičnog postupka u kome je doneta pravnosnažna presuda. Iz ovog predmeta se može utvrditi da li je i kada presuda poslata na izvršenja. Ukoliko ova presuda nije poslata na izvršenje u zakonom propisanom roku za nastupanje relativne zastarelosti izvršenja kazne zatvora ova kazna se više ne može izvršiti. Međutim, slanjem presude na izvršenje prekida se rok zastarelosti i on počinje da teče ispočetka.

Kada se presuda dostavi referentu za izvršenje krivičnih sankcija formira se novi predmet koji nosi oznaku Ik. Taj broj stoji na pozivu koji se upućuje osuđenom licu da se javi na izdržavanje kazne zatvora. Upućivanjem ovog poziva takođe se prekida rok zastarelosti i on počinje da teče ispočetka. Ukoliko se poziv osuđenom ne može uručuti ili ga uredno primi ali se na njega ne odazove sledi naredba policiji da se osuđeni prinudno sprovede na izdržavanje kazne zatvora. Svaka od ovih radnji, poziv i naredba, prekidaju rok zastarelosti te je radi utvrđivanja nastupanja relativne zastarelosti potrebno utvrditi da li su i kada one preduzimane uvidom u Ik predmet koji se vodi kod suda po mestu prebivališta osuđenog lica.

Ukoliko se naredbe ne realizuju sledi raspisivanje poternice, nakon čega može nastupiti samo apsolutna zastarelost izvršenja kazne zatvora.

Kako sprečiti da nastupi zastarelost krivičnog gonjenja

Osnovni način da se spreči nastupanje zastarelosti izvršenja kazne zatvora je brzo i efikasno postupanje sudova. Treba naglasiti da se u slučaju potvrđivanja prvostepene presude od strane drugostepenog suda kao datum pravnosnažnosti uzima datum donošenja drugostepene presude. U tom smislu od ovog dana počinju da teču rokovi za nastupanje zastarelosti izvršenja kazne. Veoma je važno da najpre drugostepeni sudovi odmah po izradi drugostepene presuda ovu presudu bez odlaganja dostave prvostepenom sudu. Prvostepeni sud treba u što kraćem roku ovu presudu da uruči okrivljenom i dostavi referentu Ik na izvršenje. Na ovaj način se referentu Ik kao i drugim nadležnim organima ostavlja više vremena i mogućnosti da sprovedu izvršenje kazne.

Refernt Ik po dobijanju pravnosnažne presude na izvršenje treba što hitnije preduzimati radnje radi izvršenja. Dovoljno je nekoliko meseci da bi prema osuđenom bila raspisana poternice nakon čega sve zavisi od rada policije u pronalaženju osuđenog.

Zastarelost izvršenja mera bezbednosti

Pored zastarelosti kazne zatvora može doći i do zastarelosti izvršenja mera bezbednosti.

Zastarelost izvršenja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi, obaveznog lečenja narkomana, obaveznog lečenja alkoholičara i oduzimanja predmeta nastaje kad protekne pet godina od dana pravnosnažnosti odluke kojom su te mere izrečene.

Zastarelost izvršenja mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, zabrane upravljanja motornim vozilom i proterivanja stranca iz zemlje nastaje kad protekne vreme za koje su te mere izrečene.

 Zastarelost izvršenja novčane kazne i oduzimanja vozačke dozvole ako su izrečene kao sporedne kazne nastaje kad protekne dve godine od dana pravnosnažnosti presude kojom su te kazne izrečene.

One thought on “Zastarelost kazne zatvora – rokovi i kako proveriti tačno

  1. Pingback: Poternica – kako proveriti da li ste na poternici -Interpol