Zaštita životne sredine kroz krivični postupak

Zaštita životne sredine je ključna u očuvanju zdravlja planete i svih njenih živih bića, uključujući i ljude. Životna sredina je osnova svega što nas okružuje – od čistog vazduha koji dišemo do plodne zemlje koja nam pruža hranu. Ovaj tekst poziva na razmišljanje o našim postupcima i podstiče na akciju, jer je vreme da zajedno preduzmemo korake ka boljoj budućnosti.

zaštita životne sredine
Zaštita životne sredine

Zašto je zaštita životne sredine važna

Štiteći životnu sredinu štitimo naše zdravlje ali i zdravlje budućih generacija. Osim toga prirodne lepote jedne zemlje su ponos njenih građana. Samo ovi razlozi su dovoljani da je svi zajedno štitimo. Zagađenje i uništavanje životne sredine mogu biti nepopravljivi za prirodu. Ako imamo u vidu da zagađenje životne sredine utiče na sve nas ali i na generacije posle nas onda je jasno koje su posledice uništavanja prirode i šta štitimo.

Zašto dolazi do sve većeg zagađenja životne sredine

Razvoj industrije dovodi i do povećanja industrijskog otpada. U poljoprivredi se često koriste hemijski agensi, poput pesticida i herbicida, kako bi se povećao prinos useva. Ove hemikalije mogu zagađivati vodu, tlo i imati negativne efekte na biljni i životinjski svet. Preterana eksploatacija prirodnih resursa, poput šuma, vode i minerala, takođe doprinosi degradaciji ekosistema.

Koji su rizici od zagađenja životne sredine

Industrijski otpad razvijene zemlje izvoze u manje razvijene zemlje. Često se ovaj otpad označava kao rabljena roba koja se uvozi u nerazvijene zemlje a zapravo se uvoze kamioni otpada. Posebna opasnost predstavlja korupcija i podmićivanje državnih zvaničnika radi uvoza ovakvog otpada.

Jedan ovakav slučaj otkriven je 2018.godine u Srbiji kada je u njivi u obrenovačkom selu pronađeno 40 tona opasnog otpada o čemu detaljnije možete pročitati ovde.

Kako otkrivati krivična dela u borbi za zaštitu životne sredine

Zagađenje životne sredine se često dešava u udaljenim krajevima daleko od očiju velikog broja stanovnika. Zato je veoma važno izgraditi vezu izveštavanja u rurarnim sredinama. U pojedinim zemljama formirane su aplikacije za snimanje i prijavljivanje sumnjivih kamiona. Građani koji prijave sumnjive aktivnosti mogu lako obavestiti nadležne organe radi provere. Dobro bi bilo da se ova praksa primeni i u Republici Srbiji.

Kako se druge države bore za zaštitu životne sredine kroz krivični postupak

U Severnoj Makedonije su propisane drastične kazne za krivična dela koja se odnose na zagađenje životne sredine. Tako je prospisano krivično delo ekocid za koje je propsiana kazna od 10 godina do doživotnog zatvora. Ovo krivično delo vrši onaj ko postupa suprotno zakonskim propisima i u nameri da prouzrokuje oštećenje životne sredine, preduzme ili propusti da preduzme određene radnje a što dovede do ozbiljne, široko rasprostranjene ili dugotrajne štete po životnu sredinu.

U nekim državama postoji sistem nagrađivanja uzbunjivača. Onaj ko prijavi krivična dela ili prekršaje za zaštitu životne sredine biva nagrađen polovinom novčane kazne koja bude izrečena počiniocu.

U pojedinim zemljama se koriste čak i dronovi za snimanje terena.

Postaje i primitivni a efikasni načini borbe protiv zagađivača životne sredine. U Keniji je dobro poznata Kamena žena. Ovaj nadimak je dobila jer je kao inspektor za zaštitu životne sredine nosila veliki kamen. Tim kamenom bi zapušila cevi položene u reci kroz koje su se izlivale otpadne vode kada nije znala kojoj kompaniji pripadaju. Kada bi otpadne vode počele da se vraćaju postrojenjima tih fabrika lako je otkrivala o kojoj kompaniji se radi.

Zaštita životne sredine kroz krivično zakonodavstvo Republike Srbije

Krivičnim zakonikom Republike Srbije, u glavi dvadeset četvrtoj, propisana su krivična dela protiv životne sredine. Međutim, treba reći da su krivični postupci za ova krivična dela u praksi veoma retki. U poslednje vreme pojedine policijske uprave su ozbiljnije počele da se bave ovom vrstom kriminaliteta. Sve češće dolazi do pokretanja krivičnih postupaka zbog krivičnog dela unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija iz člana 266 Krivičnog zakonika. U natavku teksta navešćemo dva krivična dela koja su najzastupljenija u praksi.

Krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija

Ovo krivično delo čini onaj ko protivno propisima unese u Srbiju radioaktivne ili druge opasne materije ili opasne otpatke, ili ko prevozi, prerađuje, odlaže, sakuplja ili skladišti takve materije ili otpatke. Zaprećena kazna je kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna. Kao teži oblik ovog krivičnog dela propisano je ko zloupotrebom svog službenog položaja ili ovlašćenja dozvoli ili omogući da se u Srbiju unesu materije ili otpatci iz stava 1. ovog člana, ili omogući da se takve materije ili otpatci prevoze, prerađuju, odlažu, sakupljaju ili skladište. U tom slučaju zaprećena je kazna zatvora od jedne do osam godina i novčana kazna. Najteži oblik ovog krivičnog dela je ako je došlo do uništenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zagađenja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi. Za ovaj najteži oblik zaprećena je kazna zatvora od dve do deset godina i novčana kazna.

Krivično delo zagađenje životne sredine

Pored prethodnog krivičnog dela u praksi je dolazilo do pokretanja krivičnih postupaka i za ovo krivično delo. Ono je propisano čl 260 KZ. Ovo krivično delo čini onaj ko kršeći propise o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine zagadi vazduh, vodu ili zemljište u većoj meri ili na širem prostoru. Zaprećena kazna ka ovo krivično delo je kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna.

Ako je usled ovog dela došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zagađenja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi, propisano je de će se učinilac kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

Krivična prijava i zaštita životne sredine

Veoma je važno razvijati svest kod građana o važnosti životne sredine i potrebi podnešenja krivičnih prijava. Kako napisati i podneti krivičnu prijavu možete pročitati ovde.

Osim toga korisno je pročitati i vodič – Kako unaprediti krivično pravnu zaštitu životne sredine.