Kazna za posedovanje Marihuane član 246 a Krivičnog zakonika

Posedovanje Marihuane ( Cannabis ) u Republici Srbiji je kažnjivo. Iako je u svetu primetna tendencija legalizacije Marihuane u našoj zemlji je posedovanje nadzemnih delova i smole biljke Cannabis kao i njenih genetskih modifikacija krivično delo. U ovom tekstu ćemo razmotriti šta zapravo predstavlja krivično delo, koje su kazne zaprećene za ovo krivično delo, koje se krivične sankcije u praksi najčešće izriču i da li se može proći bez osude.

Posedovanje Marihuane
Marihuana

Krivično delo posedovanje Marihuane

Odredbama člana 246 a KZ propisano je krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Ovo krivično delo čini onaj ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge. Šta je to manja količina opojne droge nije propisano zakonom već to ceni sud u svakom konkretnom slučaju. Koje supstance i preparati predstavljaju opojne droge bliže je regulisano Zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancima i Pravilnikom o utvrđivanju spiska psihaktivnih kontrolisanih supstanci. Zabranjeno je neovlašćeno držanje svih susptanci koje se nalaze na ovom spisku koji donosi ministar zdravlja i koji se redovno ažurira.

Što se tiče držanja Marihuane u velikim količinima to predstavlja krivično delo za koje su zaprećene strože kazne zatvora o čemu ćemu u nastavku teksta.

Dokazivanje posedovanja Marihuane

U praksi policijski službenici najčešće najpre dolaze do saznanja koja lica bi mogla da poseduju Marihuanu a potom sprovode akciju otkrivanja. U nekim slučajevima policija može otkriti ovo krivično delo i slučajnim pregledom lica. To je najčešće slučaj na nekim manifestacijama. Kada policiija kod nekog pronađe biljnu materiju nalik na Marihuanu, oduzima je i tom licu izdaje potvrdu o privremeno oduzetim predmetima. Ova potvrda se na sudu koristi kao dokaz da je od tog lica oduzeta navedena biljna materija odnosno da ju je to lice posedovalo. Treba reći da i sami policijski službenici mogu pred sudom svedočiti o svojim zapažanjima i o tome da su uočili kod nekog lica biljnu materiju nalik na Marihuanu. Oni mogu svedočiti i da je neko lice odbacilo zamotuljak ili cigaretu ( džoint ) u kojoj se nalazila ova biljna materija.

Oduzeta biljna materija se potom šalje na veštačenje radi utvrđivanja da li se radi o biljci Cannabis i da li sadrži više od 0,3% supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola ( THC ). Potvrda o privremeno oduzetim predmetima, svedočenje policijskih službenika i nalaz i mišljenje veštaka su najčešće vrlo čvrsti dokazi da bi se neko lice oglasilo krivim za neovlašćeno držanje opojne droge.

Marihuana
Posedovanje Marihuane

Posedovanje Marihuane u većoj količini

Odredbama člana 246a stav 2 KZ propisano je da je krivično delo i ko neovlašćeno drži u velikoj količini supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge. Za razliku od prethodnog stava gde se radilo o manjoj količini i za sopstvene potrebe ovde zakonodavac inkriminiše samo držanje velike količine opojne droge. Dok je kod prethodnog stava uslov bio da se opojna droga drži sa sopstvenu upotrebu ovde tog uslova nema. Kažnjivo je samo držanje opojne droge u velikoj količini i nije potrebno dokazivati iz kojih razloga neko tu opojnu drogu drži.

Šta predstavlja velika količina opojne droge zakonom takođe nije pripisano. Sstav o ovom pitanju će izgraditi sudska praksa. Bilo je slučajeva u sudskoj praksi gde se količina od nekoliko kilograma biljke Cannabis sativa smatrala velikom količinom opojne droge. Za ovo krivično delo, logično, propisana je i stroža krivična sankcija o čemu ćemo u nastavku teksta.

Kazne za posedovanje Marihuane

Za posedovanje manje količine opojne droge zakon propisuje da će se učinilac kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može i da se osloboditi od kazne. Bez obzira na propisane kazne sud može učiniocu ovog krivičnog dela izreći uslovnu osudu. Sud to može učiniti ukoliko je neosuđivan ili je od pravnosnažnosti prethodne osude kojom je učiniocu izrečena kazna zatvora ili uslovna osuda za umišljajno krivično delo prošlo više od pet godina. Ukoliki sud okrivljenog osudi na kaznu zatvora može odrediti i da kaznu zatvora izdržava u prostorijama u kojima stanuje uz primenu elektronskog nadzora. Ovakav način izdržavanja kazne zatvora sud može odrediti ako učiniocu krivičnog dela izrekne kaznu zatvora do jedne godine.

Što se tiče novčane kazne njena visina često zavisi od ranije osuđivanosti učinioca. U praksi se ona kreće od 50.000,00 dinara pa do nekoliko stotina hiljada dinara. Bilo je slučajeva u sudskoj praksi da je sud licima koja su više puta osuđivana za ovo krivično delo izricao i novčane kazne u iznosu od po 300.000,00 dinara. U slučaju da osuđeni ne plati ovu novčanu kazne sud je menja u kaznu zatvora tako što 1.000,00 dinara novčane kazne menja za jedan dan zatvora.

Za posedovanja veće količine Marihuane zakon propisuje znatno strože kazne. U ovom slučaju propisana je kazna zatvora od tri do deset godina. Pod određenim uslovima sud može učiniocu ublažiti ovu kaznu. Međutim, ona se može ublažiti samo do jedne godine zatvora. Iako sud učinioca ovog krivičnog dela može osuditi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godina zakon izričito zabranjuju da sud za ovo krivično delo odredi da kaznu zatvora izdržava u prostorijama u kojima stanuje.

U kojim slučajevima se učinilac može osloboditi od kazne za posedovanje Marihuane

Zakon propisuje da se učinilac ovog krivičnog dela može osloboditi od kazne ukoliko otkrije od koga nabavlja opojnu drogu. Treba napomenuti da je ovo samo mogućnost i da sud učinioca koji otkrije od koga je nabavio Marihuanu ne mora osloboditi kazne. U ovom slučaju sud će takođe ceniti sve okolnosti a ponajviše ličnost učinioca, njegovu raniju osuđivanost i dr.

Zanimljivo je ovde ukazati i na praksu Vrhovnog kasacionog suda koji je u presudi Kzz 1161/15 od 19.01.2016.godine zauzeo stav da posedovanje delova biljke Cannabis sativa u količini od 0,12 grama predstavlja neznatnu društvenu opasnost. U ovom slučaju Vrhovni kasacioni sud je držaoca ove količine Cannabis sativa oslobodio od optužbe nalazeći da se radi o delu malog značaja uzimajući u obzir i druge okolnosti dela.

I ne samo to. U toj presudi Vrhovni kasacioni sud se pozvao i na raniji zaključak suda u rešenju Vrhovnog suda Srbije Kž II 1722/04 od 27.01.2005. godine da „količina od 0,98 grama opojne droge marihuane koju je okrivljeni neovlašćeno držao predstavlja neznatnu društvenu opasnost“.

Ovu presudu Vrhovnog kasacionog suda detaljnije možete pročitati ovde.

Odlaganje krivičnog gonjenja zbog posedovanja Marihuane

Postoji mogućnost i da lice koje je neovlašćeno držalo manju količinu opojne droge za sopstvene potrebe uopšte ne bude ni optuženo. Radi se o primeni instituta odlaganja krivičnog gonjenja. O ovoj mogućnosti bliže možete pročitati u tekstu Oportunitet – 13 stvari koje treba da znate pre prihvatanja.

Postoje specifičnosti kod odlaganja krivičnog gonjenje za ovo krivično delo. Javni tužilac kao uslov za odbacivanje krivične prijave postavlja i da se učinilac podvrgne lečenju od bolesti zavisnosti. U praksi se učiniocu najčešće nalaže da u određenom roku uplati određeni iznos novca u humanitarne svrhe i da se podvrgne lečenju. Kada učinilac izvrši ove obaveze javni tužilac odbacuje krivičnu prijavu, učinilac se ne optužuje, ne smatra se da se protiv njega vodio krivični postupak niti da je bio osuđivan.

Zaključak

Ukoliko se ima u vidu stav Vrhovnog kasacionog suda u citiranoj presudi može se pomisliti da je držanje veoma male količine Marihuane zapravo dekriminilizovano. Međutim, treba biti obazriv prilikom donošenja ovakvog zaključka. Svaki slučaj je slučaj za sebe i sudovi u svakom konkretnom slučaju cene sve okolnosti. Delo malog značaja je jedan od osnova isključenja postojanja krivičnog dela čija je primena fakultativna i sud u svakom konkretnom slučaju ocenjuje ispunjenost kumulativno postavljenih uslova za primenu ovog instituta. Tako se u praksi može desiti da i u slučaju posedavanja Mrihuane ( biljke Cannabis sativa ) u količini manjoj od jednog grama držalac bude oglašen krivim i osuđen na zakonom propisanu kaznu.

One thought on “Kazna za posedovanje Marihuane član 246 a Krivičnog zakonika

  1. Pingback: Oportunitet – 13 stvari koje treba da znate pre prihvatanja